Om fonden

Stiftet 1991

Fondsregister nr. 14385

Navn:

§1 Fonden skal bære navnet: Brandkassefonden SydVest

Hjemsted:

§2 Fondens hjemsted er Vejen Kommune

Formål:

§3 Fondens formål, der udelukkende er af almennyttig karakter, er indenfor virkeområdet at yde støtte til:

  1. Forskning og forsøg til forebyggelse af skader og forurening.
  2. Andre videnskabelige opgaver
  3. Uddannelsesaktiviteter
  4. Kulturelle og humanitære formål

§4 Fondsportionerne er til fondsnydernes personlige dispositioner og kan ikke gøre til genstand for overdragelse, pantsætning eller nogen form for kreditforfølgning.

Virkeområde:

§5 Fondens virkeområde fastlægges til, med de nuværende kommunegrænser:

Tønder, Højer, Tinglev, Løgumkloster, Bredebro, Skærbæk, Nørrerangstrup, Gram og Rødding Kommuner i Sønderjyllands amt, samt Ribe, Bramming, Helle, Holsted, Brørup og Vejen kommuner i Ribe amt.

Området hvor Brandkasserne har virket i 147 år.

Efter kommunalreformen 2007, defineres virkeområdet ud fra følgende postnumre: 6240,6261,6270, 6280,6360,6372,6392, 6510,6520, 6534, 6535, 6541, 6600, 6621,6622, 6630, 6650, 6660, 6670, 6682, 6683, 6690, 6740, 6752, 6753, 6760, 6771, 6780,6792, 6818 Besluttet på fondsbestyrelsesmøde, 2008.

Kapital

§6 Fondskapitalen består af et beløb på ti millioner femhundredetusinde kroner

Beløbet er udtaget og henlagt til fondens formål af midler, der er opstået som egenkapital i Brandkassen Sydvest g/s, som er dannet 1. januar 1975, ved en sammenslutning af Malt Herreds gensidige Brandforsikring, Foldingbro gensidige Brandforsikring for rørligt Gods og Nordvestslesvigs gensidige Løsørebrandforsikring

Henlæggelsen sker i tilslutning til brandkassens ophør med forsikringsvirksomhed.

Kapitalen er indbetalt kontant og i form af børsnoterede værdipapirer

Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller andre fordele.

3.-7: fondens bundne kapital skal anbringes iht. Anbringelsesreglerne for fonde i en af Justitsministeriets godkendte forvaltningsafdelinger              vedtaget dec. 2019

§7 Fondskapitalen skal forblive urørt.

Den skal forøges hvert år ved hensættelse af så stort et beløb, at fondskaptialen reguleres i takt med udviklingen i det almindelige prisniveau og i øvrigt i det omfang bestyrelsen finder rigtig.
Der kan dog kun henlægges i alt indtil 25% af årets overskud før eventuel skat til fondskapitalen.
Fondens årlige overskud med fradrag af det beløb som hensættes til konsolidering af fondskapitalen, rådighedsløbet, anvendes til formålet, som dette er anført i §3 Da der et år ikke findes anvendelse for hele rådighedsbeløbet overføres det overskydende beløb til senere uddeling, rådighedskapital.
Fondsbestyrelsen kan vedtage at hensætte en del af årets overskud til særlige formål med særlige regler for sådanne beløbs anbringelse og frigørelse.

Alt under iagttagelse af fondslovens §29

Ledelse:

§8 Til at forestå fonden vælges en bestyrelse på 7 medlemmer.

Valgperioden fastsættes til 3 år.
Første periode begynder den 1. juli 1991
Alle medlemmer afgår samtidig.
Genvalg kan finde sted.
Fondens første bestyrelse vælges af Brandkassen

Efter udløbet af første valgperiode vælger: Landbrugsorganisationerne i Ribe amt 2 medlemmer Landbrugsorganisationerne i Sønderjyllands amt 2 medlemmer   Den siddende bestyrelses 3 medlemmer.   De valgte skal have bopæl i fondens virkeområde.   Der vælges ingen suppleanter   I tilfælde af afgang i valgperioden vælges nyt medlem af den gruppe, som har valgt det afgående.

De ordinære valg foretages inden den 15. juni i de år, hvor en valgperiode udløber.

 Efter organisationsændringer i landbrugsorganisationerne udpeger følgende 5 organisationer i fondens virkeområde 4 medlemmer til bestyrelsen:
Sønderjysk Familielandbrug
Sønderjysk Landboforening
Familielandbruget Sydvest
Sydvesjysk Landboforening og Jysk Landbrug, udpeger i fællesskab et medlem.

Besluttet af fondsbestyrelsen marts 2012

Bestyrelse:

§9 Fondens bestyrelse konstituerer sig selv med formand og næstformand og den fastsætter selv sin forretningsorden.

Til valg som formand kræves simpel stemmeflerhed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Valget skal ske skriftlig.
Formand og bestyrelse er ulønnet.
Rimelige udgifter i forbindelse med hvervet som formand eller bestyrelsesmedlem godtgøres efter behørig dokumentation.

§10 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden.
Den påser, at fonden administreres henhold til fundatsen.
Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder som ledes af formanden. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed.
Ordinære bestyrelsesmøder afholdes hvert år i marts, juni og december måneder.

Ekstra møder holdes efter formandens skøn eller når det ønskes af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden har ansvaret for den daglige ledelse.
Bestyrelsen kan antage en administrator som ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

Tegning:

§11 Fonden tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

Støtte:

§12 Bestyrelsen afgør efter eget skøn hvem eller hvad, der hvert år skal tilgodeses med fondens midler.
Bestyrelsen fastsætter regler og tidsplan for indkaldelse af ansøgning og forslag om at komme i betragtning ved tildeling af støtte.
Forslag og ansøgning stiles til fondens hjemadresse

Bestyrelsen skal være berettiget til at foretage tildeling uden der er ansøgt herom.

Protokol:

§13 Bestyrelsen fører protokol. I protokollen indføres den stadfæstede fundats, referat af bestyrelsens møder, bestemmelser om støtteansøgning, oplysninger om hvem der er tildelt støtte samt i øvrigt andre forhold af betydning for fonden. Bestyrelsen har ansvaret for, at brandkassens historiske papirer opbevares på betryggende måde.

Regnskab:

§14 Regnskabsåret af kalenderåret.
Regnskabet føres under iagttagelse af god regnskabsskik.
Det reviderede regnskab tilsendes de i § 8 nævnte foreninger.

Revision:

Fondens regnskab skal revideres af en godkendt revisor, der udpeges af bestyrelsen
Af revisors påtegning i regnskabet skal fremgå, at aktivernes tilstedeværelse og sikring er kontrolleret, at indtægterne er anvendt i overensstemmelse med fundatsen.
Jf. Fondsloven §23

ændring

§16 ændringer i denne fundats kan foretages af bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Jævnfør fondsloven § 32.

Ophør

§17 Besluttes det at ophæve fonden skal dens formue anvendes indenfor virkeområdet i overensstemmelse med fondens formål som angivet i §32, jf §16 og fondslovens §32.

Påtegning:

Fundatsen er således godkendt på generalforsamlingen i brandkassen SydVest g/s den 12. juni 1990 med senere ændringer foretaget af bestyrelsen efter bemyndigelse.

Vejen maj 1991
Klaus Kulmback, Niels Høj Petersen, Bjarne Lindberg Sørensen
Kaj Lykke, Anton Bruun, Peter Barsballe og Marinus Laursen.

Ændringer vedtaget på bestyrelsesmøde juni 2017.06.17

Bjarne Sørensen, Anders Madsen, Bent Bruun, Kjeld Nissen, Carsten Madsen, Antoni Stenger, Johannes Demant